Ubezpieczenia OC Świadczeniodawców Niebędących Podmiotami Wykonującymi Działalność Leczniczą

 

Ubezpieczenie obowiązkowe kierowane do świadczeniodawców nie będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą udzialających świadczeń opieki zdrowotnej. Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczeniem obejmowane są osoby fizyczne, które uzyskały uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają je w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i nie występują jako podmiot wykonujący działalność leczniczą lub podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (np. sklepy medyczne, apteki, zakłady optyczne).

Zapytaj o ofertę