Ubezpieczenia Gwarancji Finansowych

Gwarancje finansowe są  jedną z form składania zabezpieczenia i stanową doskonałą alternatywę dla formy gotówkowej. Gwarancje ubezpieczeniowe są bardzo korzystną formą zabezpieczeń które są stosowane w obrocie gospodarczym. W ramach umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty, w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy ze zobowiązania objętego umową, gwarancją. W praktyce wyróżniamy kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych, są to:

- Gwarancja zapłaty wadium - zwalnia ubezpieczonego oferenta z konieczności wpłacania kwoty wadium organizatorowi przetargu, umożliwia to ubezpieczonemu oferentowi  uczestniczenie w przetargach bez angażowania środków własnych, tj. wpłacania wadium. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w przypadku gdy ubezpieczony oferent, którego oferta została wybrana odmówi zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie lub z innego powodu naruszy zobowiązania wynikające z warunkami przetargu.

- Gwarancja usunięcia wad i usterek - stanowi zabezpieczenie inwestora, że wady i usterki realizowanego kontraktu, które ujawnią się już po przejęciu przedmiotu kontraktu zostaną właściwie i terminowo usunięte.

- Gwarancja zwrotu zaliczki –  chroni  interesy inwestora w sytucaji gdy kontrahent wykorzysta zaliczkę w sposób niezgodny z umową lub nie rozliczy się z niej we właściwy sposób.

- Gwarancja należytego wykonania kontraktu - zabezpiecza roszczenia inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu.

Zapytaj o ofertę