Grupowe Ubezpieczenia na Życie

Ubezpieczenie kierowane głównie do grup pracowników oraz innych grup formalnych, np. stowarzyszeń, spółdzielni, czy związków zawodowych.

Główną funkcją grupowych  ubezpieczeń na życie jest ochrona życia oraz zdrowia ubezpieczonych.  Do głównych zalet grupowych ubezpieczeń na życie należy zaliczyć przede wszystkim  szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, uproszczone procedury przystępowania do ubezpieczenia, najczęściej bez  indywidualnej oceny ryzyka (brak ankiet medycznych, badań lekarskich), oraz korzystną relację składki ubezpieczeniowej w stosunku do zakresu ubezpieczenia oraz proponowanych kwot świadczeń za poszczególne zdarzenia.

Podstawą każdego grupowego ubezpieczenia na życie jest ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego.  Zakres tego ubezpieczenia można w znaczący sposób poszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe, obejmujące ochroną ubezpieczeniową inne zdarzenia mające na celu ochronę życia i zdrowia ubezpieczonego oraz członków jego rodziny.

Do najczęściej zawieranych  ubezpieczeń dodatkowych można zaliczyć:

  • ubezpieczenia na wypadek śmierci współubezpieczonych (małżonka, dziecka, rodzica, rodzica małżonka),
  • ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwych wypadków, wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, 
  • ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałych na skutek nieszczęśliwych wypadków, zawałów serca, udarów,
  • ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka,
  • ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób,
  • ubezpieczenia na wypadek pobytu ubezpieczonego w szpitalu,
  • ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych,
  • ubezpieczenia na wypadek leczenia specjalistycznego,
  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

Zapytaj o ofertę