Uposażony (uprawniony, beneficjent)

Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia. Może to być osoba wskazana imiennie lub okaziciel polisy ubezpieczeniowej.