Ubezpieczyciel (Zakład Ubezpieczeń lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe)

Strona umowy ubezpieczenia, która zobowiązuje się wypłacić świadczenie lub odszkodowanie w przypadku zajścia określonego zdarzenia.