Ubezpieczony

Osoba, której mienie, odpowiedzialność cywilna, zdrowie, życie lub inne dobro jest przedmiotem ubezpieczenia. Ubezpieczający i ubezpieczony nie muszą być tą samą osobą fizyczną lub prawną. Możliwa jest sytuacja, w której ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.