Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Fundusz tworzony i finansowany z wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników. Do podstawowych zadań UFG należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników za szkody na osobie, gdy nie ustalono sprawcy wypadku lub za szkodę na mieniu i osobie, gdy sprawca wypadku nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń do zadań Funduszu należy także zaspokojenie roszczeń z tego tytułu.