Ubezpieczenie Osobowe

Przy ubezpieczeniu na życie ochroną objęte jest życie ubezpieczonego. Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.