Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający, lub osoba na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia.