Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności.