Szkoda

Strata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu przez określone zdarzenie losowe, w wyniku czego ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie.