Suma Ubezpieczenia

Ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia.