Stosunek ubezpieczenia

Stosunek prawny wiążący ubezpieczyciela z ubezpieczającym i ubezpieczonym, na którego podstawie ubezpieczyciel jest obowiązany do wypłacenia odszkodowania lub świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia losowego.