Polisa

Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiany ubezpieczającemu przez ubezpieczyciela. Do polisy dołącza się ogólne i dodatkowe warunki ubezpieczenia. Polisa zawiera między innymi dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu ubezpieczenia, okresu ochrony ubezpieczeniowej i sumy ubezpieczenia oraz należnej składki ubezpieczeniowej.