Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Ogólne warunki ubezpieczenia jako wzorzec umowy określający w szczególności przedmiot i zakres ubezpieczenia, wzajemne prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, sposób zawierania umów ubezpieczenia, czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń. Mają głównie na celu ułatwienie masowego zawierania umów ubezpieczenia przez ich ujednolicenie. Dla każdego rodzaju ubezpieczeń wprowadza się odrębne ogólne warunki ubezpieczenia. Przewidują one na ogół możliwość wprowadzenie zmian przez strony w celu dostosowania ochrony ubezpieczeniowej do konkretnych potrzeb ubezpieczającego. Uważna lektura OWU jest konieczna dla świadomego nabycia ubezpieczenia