Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.