Broker Ubezpieczeniowy

Osoba która działa w imieniu i na rzecz osób lub podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, działającym nieodpłatnie na zlecenie i w imieniu ubezpieczającego się. Broker ubezpieczeniowy nie może pozostawać w stosunku pracy z jakimkolwiek zakładem ubezpieczeniowym, nie może być stroną umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których przedmiotem jest pośredniczenie przy zawieraniu umów w imieniu zakładu ubezpieczeń. Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego stanowi kurtaż brokerski.