Antyselekcja ryzyka

Niekorzystna z punktu widzenia ubezpieczyciela sytuacja w której obejmuje on ochroną ubezpieczeniową tylko część możliwego do ubezpieczenia ryzyka, dla którego ryzyko ubezpieczeniowe staje się wyższe niż byłoby gdyby ochronie ubezpieczeniowej podlegało całe ryzyko. Do antyselekcji ryzyka może dojść np. w grupowym ubezpieczeniu zdrowotnym utworzonym przez pracodawcę w danej firmie dla jego pracowników, do którego przystąpi w większości niewielka, wyodrębniona grupa uprawnionych do przystąpienia, z racji swego stanu zdrowia i wieku.