Agent Ubezpieczeniowy

Osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agent ubezpieczeniowy jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, ale w odróżnieniu od brokera związany jest z określonym, jednym lub wieloma zakładami ubezpieczeń. Działalność agencyjna może być wykonywana wyłącznie przez osoby fizyczne posiadające przewidziane w przepisach uprawnienia (wpis w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansów). Agent otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji.