Actio Directa

Zasada zgodnie z którą uprawniony do odszkodowania z tytułu zdarzenia objętego ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Zasada ta przyspiesza w wielu wypadkach dochodzenie roszczeń, jest często wykorzystywana w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie poszkodowany zgłasza roszczenie bezpośrednio do ubezpieczyciela.