Świadczenie ubezpieczeniowe

Świadczenie polegające na zapłacie określonego odszkodowania w przypadku zajścia zdarzenia losowego określonego w umowie ubezpieczenia ( przy ubezpieczeniu majątkowym) i umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej ( przy ubezpieczeniu osobowym).